https://www.beletry.sk/google/export/products.xml

Reklamačný poriadok

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov (12 mesiacov v prípade bazárového tovaru) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

BELETRY.SK ručí zákazníkovi za:

 dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

 vyexpedovanie nepoškodeného tovaru

 dodanie tovaru v takom množstve, v akom bol objednaný

 priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

BELETRY.SK nenesie zodpovednosť:

 za obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom

 

Reklamácie tovaru:

Nekompletnosť zásielky, alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť v e-mailom, alebo telefonicky vopred. Reklamovaný tovar nám potom zašlite na našu adresu (Beletry s.r.o., Sládkovičova 69, 953 01 Zlaté Moravce). Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Nepreberáme dobierky.

Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému.

 

Vrátenie tovaru:

Všetok tovar zakúpený v internetovom kníhkupectve BELETRY.SK môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne). Toto právo Vám vyplýva z § 7 Zákon č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

V prípade odstúpenia od zmluvy, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3. 

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 tovar je mechanicky poškodený

 knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: 

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu:  Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 
IČO: 17 33 19 27 
Dátum zápisu do zoznamu: 01. 02. 2016 
Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:  ars@soi.sk 
adr@soi.sk 
Telefonické číslo:  +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 
Fax:  +421 (0)2/53 41 49 96 

Zodpovednosť za vady predanej veci:

§ 622 

  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

  1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.