Obchodné podmienky

 

Predávajúci:

Internetové kníhkupectvo BELETRY.sk (ďalej len predávajúci).

 

Kontaktné údaje:

Beletry s. r. o., 

Žikava 248

951 92 Žikava

IČO: 17330513, DIČ: 2020838226, IČ DPH: SK2020838226

Zapísaný v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38663/N

Telefón: 0915914143, E-mail: predaj@beletry.sk

 

Banka: Tatra banka, a. s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK6211000000002620012941

 

Číslo účtu: 2620012941, Kód banky: 1100

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra 

 

Zaregistrovanie zákazníka:

Na našej internetovej stránke www.beletry.sk od vás nevyžadujeme žiadnu registráciu.

Všetky potrebné údaje a informácie vypĺňate pri vytváraní Vašej objednávky.

Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.beletry.sk.

 

Ochrana súkromia a osobných údajov:

Pre potreby vybavenia Vašej objednávky potrebujeme vedieť niektoré Vaše základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. My sa týmto zákonom riadime. Vaše osobné údaje ako aj informácie o Vašich nákupoch nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky.

Naši prepravcovia:

Zásielkovňa s. r. o.Muchovo námestie 3624/8851 01 Bratislava

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.

Technická 7

821 04 Bratislava

Podmienky ochrany osobných údajov:

I. Základní ustanovení

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Loke s.r.o., IČO 46 551 395, so sídlom Zlaté Moravce (ďalej len: „prevádzkovateľ“).


Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: Slavianska 17, 953 01 Zlaté Moravce 

email: loke@loke.sk

telefón: +421907955686

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.


IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby,
za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:
- meno a priezvisko, titul,
- poštová adresa,
- fakturačná adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovom spojení,
- údaje o predmete plnenia Správca.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.


VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte 
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk (uprihlasovacie meno, heslo, antivírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (uzamknutá miestnosť).
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.

 

Objednávanie tovaru:

Pre objednávanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Všetky potvrdené objednávky zadané prostredníctvom nášho internetového obchodu sú záväzné.

Po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, rovnako aj všetky dôležité údaje a informácie o objednávke (číslo obj., názov tovaru, údaj o cene, …).

 

Ceny:

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené ako „Naša cena“. Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre. V cene nie je zahrnuté dodanie tovaru.

 

Doručenie a dodacie lehoty:

Objednaný tovar si môžete osobne prevziať aj priamo v jednej z našich predajní počas otváracej doby. (Kníhkupectvo Malý princ – Zlaté Moravce, Kníhkupectvo Malý princ – Vráble, Kníhkupectvo Malý princ – Košice).

Tovar posielaný poštovým kuriérom DPD – približne 1 pracovný deň po vyexpedovaní.

Tovar posielaný cez Zásielkovňu - približne 2 pracovné dni po vyexpedovaní.

 

Spôsoby dopravy a platby :

 

Doprava:

(Ceny sú uvedené bez DPH)

do 5,- Eur od 5,- Eur do 29,- Eur nad 29,- Eur
1: Kuriér DPD 2,90 Eur + Balné 0,66 Eur 2,90 Eur 0,- Eur
2: osobný odber 0,- Eur 0,- Eur 0,- Eur

 

Zásielkovňa:

(Ceny sú uvedené s DPH)

 Platby:

Slovenská republika: 

Cena za balík do 5 kg: 2,16€ + dobierka 0,60€

Pri objednávke nad 29€: doprava zdarma + dobierka 0,60€

 

Česká republika:

Cena za balík do 5 kg: 3,24€ + dobierka 0,60€

Platby:

Jednotlivé typy platieb:

  • Online platba kartou
  • Platba prevodom
  • Platba na dobierku

 

Online platba kartou:

Platba online prostredníctvom Shoptet pay.

Platba prevodom:

Po dokončení objednávky príde zákazníkovi e mail s údajmi k platbe. Zákazník následne vo svojom online bankingu objednávku zaplatí.

Platba na dobierku:

Zákazník objednávku zaplatí v hotovosti alebo kartou kuriérovi pri doručení zásielky. Cena za dobierku je 1 €.

Vrátenie tovaru a stornovanie objednávky:

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte.. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. 

Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti. O stornovaní objednávky Vás budeme samozrejme informovať telefonicky alebo e-mailom. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru predávajúcemu do 14tich dní, pri odstúpení od zmluvy.

 

Neprevzatie záväznej objednávky (zásielky):

Neprevzatím tovaru sa rozumie, ak si zákazník zvolí formu dodania dobierkou a v odbernej lehote si zásielku neprevezme, príp. odmietne prevziať zásielku bez písomného upovedomenia predávajúceho (listom, emailom,). 

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: 

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu:  Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 
IČO: 17 33 19 27 
Dátum zápisu do zoznamu: 01. 02. 2016 
Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:  ars@soi.sk 
adr@soi.sk 
Telefonické číslo:  +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 
Fax:  +421 (0)2/53 41 49 96